Nhà hát Thành phố - Lê Lợi - Bến nhà Rồng - Bến Bạch Đằng - Bảo tàng Lịch sử Việt Nam - Bảo tàng chứng tích chiến tranh - Nguyễn Thị Nghĩa - Chùa Bà Ấn - Dinh Độc Lập - Nhà Thờ Đức Bà